Home > Published Issues > 2021 > Volume 7, No. 4, December 2021 >
Volume 7, No. 4, December 2021
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 7, No. 4, December 2021) Page
1
Salma Maulani
244
2
Li Ling Yang
248
3
Malakeh M. Itani and ​Manal K. Sinno
252
4
Xinmin Ren and Haiyong Zheng
261
5
Sónia Rolland Sobral
266
6
Zhiwei Wang and Qisha Chen
272
7
Yang Qingqing and ​He Jing
278
8
Jing Lv, Jia-Hao Huang, and Lei Feng
282
9
Nguyen Thi Ngoc
286
10
Zhang Liying
292
11
Michele Eduarda Brasil de Sá
296