Home > Published Issues > 2019 > Volume 5, No. 1, March 2019 >
Volume 5, No. 1, March 2019
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 5, No. 1, March 2019) Page
1
Li Yushun, Li Yijia, and Li Kunling
1
2
Peter Clutterbuck and Daniel Lewis
12
3
Matthew Montebello, Bill Cope, Mary Kalantzis, Samaa Haniya, Tabassum Amina, Anastasia Olga Tzirides, Duane Searsmith, Naichen Zhao, and Min Chen
19
4
Samaa Badawi
24
5
Suresh Paryani and Rania Ramadan-Jradi
30
6
Purushothaman Ravichandran
38
7
Meng Tian, Hui Liu, and Shanshan Gao
43
8
Yu-Jy. Luo, Chun-Chieh Kao, and Chun-Chin Liao
50
9
Ran Chen
54
10
Jianhong Yang
59
11
Wasant Atisabda, Ophat Kaosaiyaporn, and Nisreen Prompalad
66
12
Yan Zhang, Shuxia Zhao, Fangxin Tang, and Ronghuai Huang
71
13
Małgorzata Ćwil
77
14
Rong Gou, Chunyan Jiang, and Weiyan Liu
83
15
I. G. Dolinina
88
16
Qianyu Wang
94